Kamis, 10 Maret 2011

Harti Sunda

Wangenan kabudayaan sunda numutkeun para ahli
Berikut ini definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan beberapa ahli:
1. Edward B. Taylor
Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
2. M. Jacobs dan B.J. Stern
Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi social, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan social.
3. Koentjaraningrat
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan relajar.
4. Dr. K. Kupper
Kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok.
5. William H. Haviland
Kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat di tarima oleh semua masyarakat.
6. Ki Hajar Dewantara
Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia.
Kacindekan :
Budaya teh nya eta hiji sistem anu di piboga ku hiji kelompok masarakat nu lumangsungna sacara turun temurun sarta bisa nyoko kana hal anu positif atawa negative tur bisa jadi hiji identitas tina kelompok masarakat eta sorangan. Tina sakabeh pamadegan ngeunaan budaya ti sababaraha ahli anu di guar ku simkuring di luhur bisa di cindekkeun yen ampir sakabeh ahli sapuk ngeunaan budaya teh bisa nyoko kana sakabeh sistem kahirupan manusa ti mimiti gubrag ka dunya nepi ka asup ka liang kubur, sakabehna di payungan ku nu ngaranna budaya najan para ahli ngagunakeun basa jeung sudut pandang anu beda
Arti Kata Sunda
Kata Sunda bisa mengandung berbagai arti yang secara umum berkaitan dengan etnis/suku bangsa Sunda di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah tertua yang sudah ditemukan mengandung kata "Sunda" adalah prasasti Kebonkopi yang dibuat tahun 458 Saka (536 M, namun ada pula yang berpendapat bahwa prasasti ini dibuat tahun 854 Saka, 932 M) yang menunjuk pada kerajaan Sunda.
Kata ini kemungkinan berasal dari bahasa Sansekerta yang bisa berarti 'cahaya' atau 'air'. Dalam naskah historis lainnya menyebutkan Sunda merujuk pada ibukota Kerajaan Tarumanagara yang bernama Sundapura. Sehingga masyarakat yang menghuni wilayah tersebut dikenal sebagai orang Sunda yang disebut hingga kini. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang terbukti dengan bukti prasasti dan berita naskah kuno di negeri Tiongkok. Letak tepat kota Sundapura masih menjadi penelitian para ahli, apakah di Jakarta, Bekasi atau Karawang sekarang. Hanya di Karawang terdapat situs percandian Batujaya seluas 5 km persegi yang menunjukkan tumbuh kembangnya kebudayaan sejak abad 2 Masehi hingga abad 12 Masehi.
Kecap sunda aya dina rupa-rupa kamus jeung rupa-rupa basa. Dina Atmamiharja (1958:5) disebutkan yen nurutkeun pamanggih G.P.Rouffaer kecap sunda the asalna tina basa Hindu. Pedaran di handap ieu.
Kacindekan
1. Sunda hartina moncorong (A Sanskrit-English Dictionary karangan monier Williams)
2. Kecap sunda dina An Index to the names in the mahabrata karangan S.sorensen di sebutkan:A. ngaran Dewa Wisnu ( nu boga ngaran 1000 rupa) B. ngaran daitya (buta) anak ni Nisunda (nikhumba) jeung dulurna Upasunda. Ieu dua dulur teh silih paehan lantaran marebutkeun widadari geulis nu ngaranna Tilottama. C.ngaran hiji monyet.
3. Sunda asalna tina cudhha hartina bodas. Nya eta rupa gunung sunda di tenjo ti kajauhan anu rupana bodas alatan lebu bitung gunung.
4. Sunda hartina cai tumpukan waspada
5. Sunda hartina endah: dina carita mundinglaya Dikusumah aya garwa prabu siliwangi anu jenenganana nyai mantra manic mayang sunda sakapeung di sebut kentring manic mayang sunda anu hartina nyai mantra permata ciciptaan anu endah.
6. Prasasti nu sejenna nyaeta prasasti bantarmuncung atawa sanghyang tapak nu di kaluarkeun ku maharaja sri jayabhupati taun 1030 masehi. Eata prasasti teh nyebutkeun prahajyan sunda karajaan sunda ari rajana sababaraha kali nyebutkeun dirina haji ri sunda. Tatar sunda teh mangrupa kawasan nu leuwih kolot lantaran leuwih tiheula naekna tina luhur cai laut di bandingkan jeung pulo jawa bagian tengah jeung tengah wetan (lubis dkk 2003:7).